På samma sätt som vi strävar efter att skapa en harmonisk miljö för våra gäster så anstränger vi oss kontinuerligt för att driva ett grönare konferenshotell. Vi är miljödiplomerade sedan tidigare och från 2009 även Svanen-märkta.

Vi har valt att fokusera på ett antal miljöområden. Dessa omfattar utbildning av våra medarbetare, hur vi hanterar avfall, vilka leverantörer vi arbetar med och hur vi köper in varor och tjänster till företaget.

Som ett led i vårt miljötänk har vi tagit ett gigantiskt kliv mot hållbart mötande. Nu strömmar bergvärme i hela hotellets ledningar!

Alla mål finns dokumenterade i vår miljöpolicy och revideras kontinuerligt. 

VÅR MILJÖPOLICY 

Hjortviken Konferens ingår som en fristående del i Svenska Möten, en samarbetsorganisation för möten i hela Sverige. Organisationen har antagit ett gemensamt miljöprogram med obligatorisk Svanenmärkning av alla anläggningar. Vi på Hjortviken skall på kort och lång sikt arbeta för att utveckla verksamheten mot ett hållbart företagande genom kloka beslut och åtgärden för att minimerar användandet av jordens ändliga resurser. Sedan 2009 är vi miljömärkta med Svanen. Vårt miljöarbete omfattar Personal och gäster

 genom utbildning och information skapa ett personligt engagemang hos alla

 kontinuerligt och förståeligt ge alla medarbetare kunskaper om miljöhänsyn genom aktiv målstyrning och uppföljning

 att genom upplysning och aktivt initiativ (Karma) verka för att minimera matsvinnet Energi och vatten

 aktivt söka nya lösningar på energifrågor utan att göra avkall på service och komfort

 genom tekniska lösningar minska åtgången på energi och vatten

 söka energisnåla produkter vid nyinvesteringar Avfallshantering

 minimera sophämtning

 källsortera allt som kan tas om hand av renhållnings- och återvinningsföretag

 kompostera allt komposterbart avfall

 minimera användningen av kemikalier Leverantörer

 väljer vi med omsorg utifrån deras kvalitetstänkande och miljöengagemang Transporter

 samordna inköp för att minimera antalet leveranstillfällen

 samordna interna transporter Inköp

 alltid väga in miljöaspekten

 prioritera varor som går att återanvända och i andra hand återvinna

 använda miljömärkta produkter

 alltid beakta rådande rekommendationer för bevarandet av natur och djurliv Miljömål

 källsortering skall alltid fungera till 100%

 energiförbrukningen per gästnatt skall fortsätta att minska genom att med tekniska lösningar värme och ventilation i våra lokaler

 se till att utnyttja teknik för att minskad administration och pappersförbrukning

 enbart använda miljömärkta engångsartiklar och endast vid behov

 vi bevakar aktivt miljöfrågor inom vår bransch

 vi höjer kompetensnivån kontinuerligt hos medarbetare genom utbildning och information

 fortsätta uppfylla Svanens kontinuerligt höjda kriterier

 vi förbinder oss att följa gällande miljölagstiftning

 

Hindås 2018-08-01

Suzanne Parenius